REGULAMIN

Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec osób korzystających z usług obiektu Areny "AVATARARENA"

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum jest „Radosław Kaczkowski KF1-KARTING” (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator świadczy usługę gry interaktywnej "Laser Tag" (zwanej dalej "Grą")

1. Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem. Udział w Grze równoznaczny jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do poniższego regulaminu.

3. W Grze mogą brać udział osoby w wieku od 13 roku życia. W wyjątkowych przypadkach udział mogą brać również osoby młodsze za zgodą i pod opieką osób dorosłych w wieku od 10lat.

4. Wyklucza się udział w Grze: - osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),

- kobiet w ciąży,
- osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności:
- cierpiące na choroby lub dolegliwości gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia np. epilepsja, schorzenia wzroku,
- cierpiące na choroby lub dolegliwości gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.,

5. Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik,

6. Uczestnicy powinni przystąpić do Gry w obuwiu o płaskiej podeszwie. Niedozwolona jest Gra w butach na obcasie,

7.Obsługa Areny ma prawo odmówić uczestnictwa w Grze osobom nie spełniającym w/w wymagań lub w wyjątkowych sytuacjach bez podania przyczyny.

8. W trakcie gry zabrania się:

- wspinania się na ściany lub konstrukcje,biegania, 
- przestawiania aranżacji,
- bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami lub łapania za ich karabiny,
- wymachiwania, rzucania, uderzania karabinem lub innymi przedmiotami,
- używania niecenzuralnych słów, obraźliwych zwrotów bądź innych wulgaryzmów,
- używania ognia,
- używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia bądź celowego zanieczyszczania,
- zasłaniania czujników trafień odzieżą lub innymi przedmiotami,
- wnoszenia na Arenę jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia Gry przedmiotów.

9. W trakcie Gry na Arenie mogą przebywać jedynie jej Uczestnicy oraz obsługa Areny, pozostałe osoby powinny czekać na jej zakończenie w Poczekalni.

10. Uczestnik, który ma problem z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi Areny.

11. Na terenie Areny obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu .

12.Uczestnicy nie mogą opuszczać terenu Areny wraz z powierzonym im Sprzętem.

13. Osoby nie stosujące się do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Areny przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę. W w/w przypadku dla zachowania porządku może zostać wezwana Ochrona Areny.

14. Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach udostępnionych przez Organizatora.

15. Uczestnicy noszący okulary bądź elementy ozdobne ubioru, powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

16. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że Arena jest pomieszczeniem o słabym oświetleniu a Gra jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne) i będąc tego świadomym dobrowolnie decydują się na udział w Grze.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego regulaminu.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie Areny a także za rzeczy zagubione.

19. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie zjawienia się Klientów w umówionym terminie, zadatek przepada. Zadatek pełni również funkcję zabezpieczającą i gwarantującą utrzymanie pełnego wymiaru złożonej rezerwacji, w przypadku zmniejszenia pierwotnego czasu rezerwacji w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem rezerwacji, zadatek przepada na poczet rekompensaty za niewykorzystany blokowany czas na Arenie.

20. Jeśli Klienci którzy złożyli rezerwację nie zjawią się w czasie do 5 min. od umówionej godziny rezerwacji wówczas rezerwacja może przepaść na korzyść przebywających na Arenie osób.

21. Uczestnik który rezygnuje z Gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi / przeprowadzenie gry. Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania.

23. Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zarządcy Areny.